TRUNG TÂM DẠY KÈM DẠY THÊM HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM DẠY KÈM - DẠY THÊM

HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

Kèm học sinh yếu - Luyện học thêm giỏi

Hotline Hotline:  0966033599

Toán 7

BÀI TẬP VỀ TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB=AC ,gọi M là trung điểm cua cạnh BC
a. Chứng minh 2 tam giác ABM&ACM  bằng nhau
b. Chứng minh AM vuông góc với BC
Bài 2 : Cho tam giác ABC Qua A kẻ đường thẳng song song với BC ,qua C kẻ đường thẳng song song với AB  hai đường thẳng này cắt nhau tại D
a. Chứng minh tam giác ABC  bằng tam giác ADC
b. CHứng minh hai tam giác ADB &CBD  bằng nhau
c. Gọi O là  giao điểm của AC&BD .Chứng minh hai tam giác ABO & COD bằng nhau
Bài 3 : Cho góc vuông xAy .trên tia Ax lấy 2 điểm B&D ,trên tia Ay lấy 2 điểm C&E sao cho AB=AC&AD=AE
a. Chứng minh Tam giác ACD và tam giác ABE bằng nhau
b. Chứng minh tam giác BOD&COE bằng nhau .Với O là giao điểm của DC&BE
c. Chứng minh AO vuông góc với DE
Bài 4 : Cho góc xOy khác góc bẹt ,trên tia Ox lấy 2 điểm A&D trên tia OY lấy 2 điểm C&E sao cho OD=OE và OA=OB
a. chứng minh tam giác ODC và tam giác OBE bằng nhau
b. Gọi A là giao điểm của BE&CD .Chứng minh tam giác AOB  và tam giác  AOC bằng  nha
c. Chứng minh BC vuông góc với OA
Bài 5.Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M.
a) Chứng minh:  ∆AMB = ∆AMC.
b) Chứng minh M là trung điểm của cạnh BC.
c) K là một điểm bất kì trên đoạn thẳng AM, đường thẳng CK cắt cạnh AB tại I. Vẽ IH vuông góc với BC tại H. Chứng minh góc  .
Bài 6
Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OB = OD. Gọi M là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:
a) AD = BC.
b)  MAB =  MCD.
c) OM là tia phân giác của góc xOy.

Bài 7 Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC).Trên
AC lấy D sao cho AD = AB.
a. Chứng minh: BM = MD
c. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: DAK = BAC

Bài 8  Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ  . Kẻ HP vuông góc với AB và kéo dài để có PE = PH. Kẻ HQ vuông góc với AC và kéo dài để có QF = QH
1/Chứng minh
2/Chứng minh E, A, F thẳng hàng và A là trung điểm của EF

Bài 9. Cho tam giác ABC vuông ở C, có góc A bằng 600, tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB (K thuộc AB), kẻ BD vuông góc với AE (D thuộc AE).
Chứng minh:
a) AK = KB
b) AD = BC
Bài 10. Cho tam giác ABC  AB=AC và M là trung điểm của AC & N là trung điểm của AB .BM&CN cắt nhau tại K
Chứng minh:
a)
b)   có KB=KC

Bài 11 (4 điểm) Cho đoạn thẳng BC. Gọi I là trung điểm của BC.Trên đường trung trực của BC lấy điểm A (A khác I)
1. Chứng minh  AIB =  AIC.
2. Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.
a) Chứng minh  AHK có 2 cạnh bằng nhau
b) Chứng minh HK//BC.
Bài 12.  (1,5 điểm):
Tính số đo của x trên hình vẽ

Bài 13. Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác, kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh rằng:
a) BD là đường trung trực của AE
b) DF = DC
c) AD < DC
c) AE // FC
Bài 14 .Cho biết  .Trong góc  AOB  tia phân giác OC .Trên tia Oc lấy điểm M ¸ va ON OA  HM, OB  MK
a. Tính số đo các góc HMO & góc KMO
b. Chứng minh hai tam giác MHO & MKO  bằng nhau

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *